Logitech đang phát triển các thiết bị hội nghị truyền hình.